เงื่อนไขการรับประกัน


 1. กรณีที่เจ้าของกรรมสิทธิ์มีการมอบ username / password ให้กับผู้อื่นใช้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆอันอาจเกิดขึ้นกับห้องชุดของท่าน จากการแจ้งซ่อมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของกรรมสิทธ์
 2. กรณีที่มีการขายห้องชุด หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่น เจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมต้องแจ้งชื่อ นามสกุล และเลขที่บัตรประชาชน และวัน/เดือน/ปีเกิด ของบุคคลนั้น ให้ทางบริษัทฯ ทราบ เพื่อแจ้งสิทธิ์ในการแจ้งซ่อมต่อไป
 3. การรับประกันนี้ไม่รวมถึง
  • การเสื่อมสภาพตามปกติอันเนื่องจากการใช้งาน หรือจากการใช้งานผิดปกติ ไม่บำรุงรักษา หรือบำรุงรักษาผิดวิธี
  • เกิดจากเหตุสุดวิสัยใดๆ อันมิใช่ความผิดของ "ผู้จะขาย"
  • เกิดจากภัยธรรมชาติต่างๆ หรือความเสียหายอันเกิดจากปลวก
  • ความชำรุดบกพร่องเป็นผลสืบเนื่องมาจากการยกเลิกงานก่อสร้างบางส่วน หรือยกเลิกงานระบบบางส่วน เปลี่ยนไปจากมาตรฐานงานก่อสร้างของ "ผู้จะขาย"
  • ความชำรุดบกพร่องเป็นผลสืบเนื่องมาจากการก่อสร้าง ตกแต่ง ดัดแปลง ต่อเติม หรือซ่อมแซม สิ่งปลูกสร้าง ไม่ว่าจะกระทำทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนของห้องชุด อาคารชุด ซึ่งกระทำโดยเจ้าของกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง ไม่ว่าจะกระทำเองหรือยินยอมให้บุคคลอื่นกระทำก็ตาม
  • ความเสียหายแก่วัสดุอุปกรณ์อื่นที่ "ผู้จะขาย" มิใช่เป็นผู้ก่อสร้าง และ/หรือติดตั้ง และ/หรือนำมาไว้ ในสิ่งปลูกสร้างตามมาตรฐานของ "ผู้จะขาย"
  • ความเสียหายที่เกิดจากการปิดหรือการละทิ้งห้องไปโดยไม่มีการพักอาศัยอยู่เป็นเวลานานแก่วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ อันเกิดจากการสะสมความร้อนของอุณหภูมิภายในห้อง ได้แก่ วัสดุที่ผลิตจากไม้ เช่น พื้นไม้, วัสดุปูพื้น, วัสดุปูพื้นสระว่ายน้ำ, วงกบประตู, หน้าต่าง, ชุดครัวสำเร็จรูป, ชุดเคาน์เตอร์สำเร็จรูปใต้อ่างล้างหน้า, ชุดตู้สำเร็จรูปแบบแขวนติดผนัง, ฝ้าเพดาน, ผนังก่ออิฐ หรือผนังคอนกรีตมวลเบาฉาบปูน
  • การรับประกันที่ให้ถือตามการรับประกันของผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย
   • การดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ ตามอายุการใช้งาน เช่น การล้างหรือเติมน้ำยาทำความเย็น
   • ความชำรุดหรือบกพร่องที่เกิดแก่วัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆ ให้ติดต่องานรับประกันของผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายโดยตรง เช่น ระบบปรับอากาศในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ไม่เกี่ยวกับการติดตั้ง, ชุดครัวสำเร็จรูปรวมอุปกรณ์, อุปกรณ์ไฟฟ้าของชุดครัว, เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งสำเร็จรูปต่างๆ เป็นต้น